Adatvédelmi és süti szabályzat

I. Adatvédelem

Utoljára frisstíve: 2019. augusztus 15.

Az adatvédelmi tájékoztató tmeghatározza a Vállalat és a szolgáltatói által működtetett rendszereket, amelyek a honlapokon, weboldalakon keresztül gyűjtött információval kapcsolatosak (minden “Weboldal”), és amelyeket Vállalat működtet és ellenőriz – ezek tartalmazzák Adatvédelmi és Süti Tájékoztatónkat is.

A személyes adatainak megadásával és az oldal használatával, Ön elfogadja az Adatvédelmi és Süti Szabályzatban leírt feltételeket.

1. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

Az Ön által szolgáltatott információk

A weboldal néhány területe kérheti adatai megadását meghatározott szolgáltatások által nyújtott előnyök igénybevételéhez (például: regisztráció) vagy megadott tevékenységben való részvételét (sorsolás vagy promociós kampány). Ön tájékoztatást kap arról, hogy mely adatok (információk) megadása szükséges, és melyek adhatók meg önkéntesen.

Az információk passzív gyűjtése és felhasználása

A Weboldal böngészése közben néhány információ passzívan is gyűjtésre kerül különböző eszközök és módszerek segítségével, például: IP-címek, sütik, internet címek és navigációs adatok (például: eaz Ön tényleges információátadása nélkül).

A Weboldalon szereplő sütik és más nyomkövető technológiákért olvassa el a Tájékoztató (II. Sütik) részét, ahol megfelelő információt talál arról, hogy hogyan kapcsolja ki a nem kívánt sütiket és nyomkövető technológiákat. Ha nem kapcsolja ki ezen programokat, akkor a rendszer elfogadottnak tekinti a használatukat.

Az információ publikálásának és felhasználásának menete

A Vállalat a gyűjtés helye szerint használja vagy publikálja az Ön által szolgáltatott információkat.

A Vállalat a következőképpen használja az Ön által szolgálatott információkat (erről bővebb információt a jelen Tájékoztató II. Sütik részében talál):

• megválaszolja a kérdéseit és teljesíti a kéréseit, például: a kért információt emailben megküldi,
• a Weboldallal kapcsolatos hasznos információkat és adminisztrációs figyelmeztetéseket küld,
• üzleti célból, például: adatelemzés, jóváhagyás, a Weboldal fejlesztése céljából, a szolgáltatások fejlesztése, böngészési trendek meghatározása, a Weboldalon való személyre szabott környezet kialakítása az Ön igényeire szabott ajánlatokkal vagy promóciós kampányaink hatékonyságának felmérésével.

Továbbá, a Vállalat továbbítja a Weboldalon keresztül összegyűjtött információkat:

• az Adatvédelmi és Süti Tájékoztatóban leírt célok érdekében a Vállalat Leányvállalatainak. A Leányvállalataink listája itt található: a Felhasználási Feltételek 4. pontja (Adatvédelem). Kiemelt Kormányzati Beruházások Nonprofit Zrt. felelős a Személyes Adatok kezeléséért;
• a külső partnereinkkel, akikkel adott esetben közösen nyújtunk szolgáltatást (ld. Felhasználási Feltételek 4. Pontja);
• a külső szolgálatóinkkal, hogy lehetővé tegyük számukra szolgáltatások nyújtását, például: weboldal üzemeltetés és szükség szerinti felülvizsgálat, adatelemzés, regisztráció, belépés, IT szolgáltatások, email és direkt marketing célú szolgáltatások, és más szolgáltatások, és
• külső partnereknek, társasági átszervezés (például: társasági formaváltás), egyesülés, eladás, közös vállalkozásban való együttműködés, a vonatkozó társasági részesedés, eszközök vagy készletek (ideértve csődeljárást vagy más hasonló eseteket) átruházása vagy elidegenítése.

Ezenkívül a Vállalat felhasználja és közzéteszi a weboldalon összegyűjtött információkat:
a) amennyiben azt az érintett lakóhelyén kívüli országok jogszabályai, így az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik;
b) az államok illetékes hatóságai által előírt adatszolgáltatás teljesítéséhez az irányadó jogszabályokkal összhangban;
c) a lakóhelyén kívüli országok hatóságai (állami szervei) megkereséseire adott válaszok;
(d) betartani a Társaság általános üzleti feltételeit és felhasználási feltételeit;
e) saját társaságunk vagy leányvállalataink tevékenységének védelme;
(f) saját társaságunk és / vagy leányvállalataink jogainak, biztonságának és vagyonának, az Ön jogainak, vagy mások jogainak és személyiségi jogainak védelme; és
(g) a társaság rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek kihasználása, vagy ha szükségesnek találjuk, az általunk esetlegesen elszenvedett veszteségek korlátozása érdekében.

Az Ön hozzájárulásával felhasználhatjuk és közzétehetjük a webhelyen gyűjtött információkat.

A fenti „ Az információk passzív gyűjtése és felhasználása” pontban leírtak szerint a Vállalat a passzív módon gyűjtött információkat bármilyen más célra felhasználhatja és közzéteheti, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok másként nem írják elő (pl. ezeket az információkat személyes információként vagyunk kötelesek kezelni).

2. KŰLSŐ WEBOLDALAK ÉS HIVATKOZÁSOK

A weboldal a Vállalat weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Vállalatnak nem tudja ellenőrizni a harmadik felek weboldalait és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért sem. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg, és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat (ideértve különösen: adatvédelmi, süti tájékoztatók és felhasználási feltételek), illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni a Vállalat ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy a Vállalat támogatná vagy hozzá kapcsolódna (pl. közös promóció vagy vállalkozás révén). A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

3. VÉDELEM

Számos védelmi intézkedést és eszközt vezettünk be annak biztosítása érdekében, hogy elkerüljük az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok elvesztését, jogosulatlan használatát vagy módosítását.

A Vállalat jelen Tájékoztatóban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a jelen weboldal felhasználási feltételeinek 4. pontjában. A szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

A Vállalat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel rendelkedzik annak érdekében, hogy alapvetően biztosítani tudja, hogy a személyes adatokhoz csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek az adatkezelési cél teljesülése érdekében szükséges. Ez a kötelezettség kiterjed a gyűjtött személyes adatok körére, kezelésük céljára és idejére, tárolására és hozzáférésére is. Az intézkedéseknek elsődlegesen kell biztosítaniuk azt, hogy az adatok, alapvetően személyes beavatkozás nélkül ne legyenek hozzáférhetők mások számára.

4. LEHETŐSÉGEK ÉS HOZZÁFÉRÉS

a Társaság nem használja az Ön személyes adatait marketing célokra.

Feliratkozhat a következőkre:
(i) A Vállalattól kapott regisztrációs levél: ha már nem szeretne tőlünk értesítést kapni a regisztrációjáról vagy az eseményről, a leiratkozáshoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Társasággal a következő címen: info@wugbudapest.sport. Kérjük, adja meg nevét, és adja meg azt a címet (címeket), amelyre ilyen leveleket küldhetünk.

A Vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eleget tegyen kérésének (kéréseinek). Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy ha leiratkozik bármilyen levélről, a Vállalat továbbra is értesítést küldhet Önnek olyan fontos tranzakciókról, vagy olyan adminisztratív tartalommal, amelyektől nem lehet leiratkozni.

Azok a személyes adatok, amelyeket a Vállalatnak az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelni, (kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek).

Az adatokhoz való hozzáférés, változtatás, és törléséhez joga

A Vállalat szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Vállalat bármikor lehetőséget biztosít az érintettnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az azokhoz való hozzáférést (illetve azokról másolatot), azok törlését vagy helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását, éljen az adathordozhatóság jogával, ha releváns, és tiltakozzon az adatkezelés ellen az alábbi címen: info@wugbudapest.sport
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Vállalat ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
A Vállalat indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalat a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +36-1+391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

A Vállalat adott esetben más országokban is (különösen, ahol szolgáltató partnere adatokat tárol az adatokat), tárolhatja a Weboldalon (wugbudapest.sport) keresztül összegyűjtött adatait az oldal és a kapcsolódó szolgáltatások működésének biztosításával kapcsolatban, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

Személyes adatok különleges kategóriái

A rendes üzletmenetünk során nem gyűjtünk vagy kezelünk különleges személyes adatokat. Ilyenek többek között a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése). Amennyiben bármilyen okból szükségessé válik a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése, ehhez minden esetben az önkéntesen adott, előzetes kifejezett hozzájárulását kérjük.

5. JELEN ADATVÉDELMI ÉS SÜTI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE

A személyes adatok kezelésének változása esetén a jelen Tájékoztatót frissítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a gyakorlatainkat és a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze az oldalon látogatásai alkalmával, hogy történt-e változás a jelen Tájékoztatóban. A Tájékoztató változásairól és azok idejéről a jelen Tájékoztató legelején található “Utoljára Frissítve” résznél tud tájékozódni. Ha ezen változtatások után Ön használja a weboldalunkat, akkor úgy értelmeztük, hogy elfogadta az aktuális Adatvédelmi és Süti Tájékoztatóban foglaltakat.

6. ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a jelen Adatkezelési és Süti Tájékoztatóval kapcsolatan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wugbudapest.sport email címen vagy a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., 1027 Budapest, Horvát utca 12-26. postacímen.

7. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Az alábbiakban mutatjuk be, hogy milyen célokra gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait:

Mire használjuk a személyes adatokat (az adatkezelés célja)

Az adatkezelés jogalapja

A Vállalat jogos érdeke (amennyiben az adatkezelés jogalapját ez képezi)

Versenyek, marketing és egyéb promóciók. Az Ön hozzájárulásával a személyes adatait azért kezeljük, hogy információkkal lássuk el Önt az eseményekről és szolgáltatásainkról (pl. program vagy promóciók). Ez megtehető olyan eszközökkel, mint e-mail, hirdetések, közösségi média, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben. Néhány kampányunkat és promóciónkat harmadik fél webhelyein és / vagy közösségi hálózatokon keresztül folytatjuk. Személyes adatainak ez a felhasználása önkéntes, ami azt jelenti, hogy visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak e célú kezeléséhez, amely esetben az adatkezelést megszüntetjük. A versenyekről és az egyéb promóciókról további információt a hivatalos szabályzatokban vagy az egyes versenyekre / promóciókra vonatkozó részletekben talál

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás megadása hiányában az adott versenyek, marketing és egyéb promóció nem folytatható az Ön vonatkozásában (az Ön részvétele nem biztosítható).

 

Harmadik fél közösségi hálózata: Az Ön személyes adatait akkor használjuk, amikor harmadik fél közösségi hálózati funkcióival - például a „Like” funkciókkal - lép kapcsolatba, hogy hirdetéseket szolgáltasson Önnek és vegyen részt Önnel harmadik felek közösségi hálózatain. Többet megtudhat ezeknek a funkcióknak a működéséről, a profiladatokról, amelyeket Önről szerezünk be, és megtudhatja, hogyan lehet lemondni a vonatkozó harmadik felek közösségi hálózatainak adatvédelmi értesítéseinek áttekintésével.

A Facebook adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/policy.php

A like és hasonló funkciók működésének leírása: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett hozzájárulása hiányában a harmadik fél közösségi hálózatának funkciói (teljes körűen) nem garantálhatók.

 

-

Szolgáltatások nyújtása. A weboldal rendezvényén csak azok a látogatók vehetnek részt, akik előzetesen jegyekkel rendelkeznek. Ilyen módon a szervező az érdeklődésnek megfelelően megtervezheti és azzal összhangban cselekedhet, megteheti a szükséges előkészületeket, és az esemény során biztonsági okokból figyelni tudja az eseményen egyszerre bent levő látogatóinak számát. A jegyek megszerzéséhez a szervező a következő adatokat dolgozza fel:

i.               Név, e-mail cím (az egyedi felhasználók azonosítása és megkülönböztetése, valamint az e-jegyek küldése céljából)

A beléptetés során a biztonsági személyzet (ld. Felhasználási Feltételek 4. pontja) esetlegesen hozzáférhet a fent megadott adatokhoz a szerződésszerű teljesítése során.

A Vállalat jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: a rendezvény biztonságos lefolytatása, a résztvevők életének és testi épségének védelme, valamint a Válallat vagyonának védeleme.

A rendezvény biztonságos lefolytatása, a résztvevők életének és testi épségének védelme, valamint a Válallat vagyonának védeleme

Nyereményjáték lebonyolítása. A weboldalon való regisztráció ösztönzésére a Vállalat a megadott határidő előtt az eseményre regisztráló felhasználók közül azok között, akik a regiszrációs formon bejelölik, hogy részt kívánnak venni a nyereményjátékbab, sorsolásos nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték lebonyolításához, a nyertesek értesítéséhez és a nyeremények átadásához a Vállalat a regisztrációnál elkért és kezelt adatokon kívül más adatot nem kezel.

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

§  -

8. A SZEMÉLYES ADATOK KÖZZÉTÉTELE

A Felhasználási feltételek 4. szakaszában (Adatvédelem) említett szervezeteken kívül megosztjuk az Ön személyes adatait a következő típusú külső szervezetekkel:
(i.) Szolgáltatók. Ezek olyan külső cégek, amelyek segítségével üzleti tevékenységünket segítjük (pl. weboldal üzemeltetése, támogatási szolgáltatások, promóciók, weboldal fejlesztés, adatelemzés stb.). A szolgáltatók és az általuk kiválasztott alkalmazottak csak a saját nevükben férhetnek hozzá és használhatják személyes adatait azoknak a konkrét feladatoknak a végrehajtására, amelyekre az utasítások alapján fel lettek kérve, és kötelesek személyes adataikat bizalmasan és biztonságosan megőrizni. Ön tájékoztatást kérhet ezen szolgáltatók köréről (kapcsolatfelvétel ld. a 6. fejezetben).

9. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDEJE

Hacsak a kötelezően alkalmazandó jogszabályok hosszabb ideig nem írják elő vagy engedélyezik, az adatait mindaddig megőrizzük, ameddig az szükséges alkalmazandó jogszabályokban (többek között az (EU) 2016/679 rendelet A Parlament és a Tanács (2016. április 27.) a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet („GDPR”)) vagy bármilyen más jogi kötelezettség által előírtak szerint (mindaddig, amíg az adatkezelés célja már nem létezik, vagy az adatkezelési célhoz kapcsolódó elévülési idő lejártáig).

A fentiekkel összhangban a Vállalat minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait csak a jelen Adatvédelmi és Süti Tájékoztatóban meghatározott célokhoz szükséges minimális ideig kezelje.

A személyes adatai megőrzési idejének meghatározásának kritériumai:
a) a Vállalat az Ön személyes adatainak másolatát olyan formában tárolja, amely csak az azonosítást teszi lehetővé, mindaddig, amíg:
(i) Személyes adataira az ezen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokkal kapcsolatban szükség van (az eseményt követő 30 nap), és arra érvényes jogalapunk van,
(b) Ezen túlmenően, ha releváns jogi követelések merülnek fel, folytathatjuk személyes adatainak kezelését az igény igénybevételéhez szükséges további ideig (pl. jogerős ítélet meghozatala).

Amint a fenti (a), (b) és c) bekezdésekben meghatározott időszakok lezárultak, vagy i) véglegesen töröljük vagy megsemmisítjük a vonatkozó személyes adatokat, vagy (ii) anonimizáljuk a vonatkozó személyes adatokat.

10. A SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSA ÉS/VAGY TOVÁBBÍTÁSA
A személyes adatait megfelelő (az alábbiakban meghatározott) intézkedésekkel tartjuk titokban és biztonságban. Tájékoztatjuk azonban, hogy a védelem nem terjed ki azokra az információkra, melyeket Ön nyilvános oldalakon, például harmadik fél által üzemeltetett közösségi weboldalakon önként oszt meg. Minden ilyen megosztásra és hasonló tevékenységre az adott weboldal adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.

A személyes adatai tárolására szolgáló működési környezetben az adatkezelésekkel kapcsolatban a lehetséges kockáztok alapján arányosan elvárható biztonsági intézkedéseket tettünk a jogosulatlan hozzáférések megakadályozására.

Az Ön személyes adatainak továbbítása.
A fent leírt személyes adatainak kezelése, csakúgy, mint tárolása megkövetelheti, hogy azokat az Ön lakhelyén kívüli rendeltetési helyre kítovábbítsuk vagy tároljuk.

Amennyiben a Vállalkozás személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión („EEA”) kívüli országba – vagy nemzetközi szervezet részére továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő vagy nemzetközi szervezet számára elérhetővé tesz), úgy a Vállalkozás köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő címzett, illetve a nemzetközi szervezet az érintett személyes adataival kapcsolatosan a Vállalkozás által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Ha olyan harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR V. fejezete szerint biztosítani nem tudja (pl. egyes ázsiai vagy afrikai országok), akkor az adattovábbítás csak akkor történhet az érintett hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikkében foglaltaknak; ennek hiányában a személyes adatok továbbításhoz szükséges az érintett kifejezett hozzájárulása.

11. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti az adataihoz történő hozzáférést, adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, az adathordozhatósághoz való jog gyakorlását (ha ez releváns), egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ezzel kapcsolatban elérhetőségeinket a tájékoztatóban a fenti 6. pont alatt találja.
Az Ön adatkezelési műveleteinkhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről részletesen az Adatkezeléshez kapcsolódó jogok és jogorvoslati lehetőségek szabályzatában talál bővebb tájékoztatást.

12.  KÖVETKEZŐ LEHETŐSÉGEKKEL ÉLHET A SZEMÉLYES ADATAI FELHASZNÁLÁSÁT ÉS MEGOSZTÁSÁT ILLETŐEN
Mindent megteszünk, hogy a velünk megosztott személyes adatai tekintetében, ahol lehetséges rendelkezési jogot biztosíthassunk Önnek. A személyes adatai felett az érintetti jogainak gyakorlása mellett a következő mechanizmusok segítségével rendelkezhet:
• Sütik (cookie-k) és hasonló technológiák: a hozzájárulásával kapcsolatban a böngészőjében állíthatja be, hogy mely cookie-kat és hasonló technológiákat nem engedélyez, hogy értesítést kapjon ezek használatáról. Ezzel kapcsolatosan bővebb információkat a jelen dokumenum II. Részében, azaz Süti tájékoztatónkban talál.
• Célzott hirdetések. A Vállalat internetes hirdetési szolgáltatásokat nyújtó hirdetési oldalakkal és más hirdetési szolgáltatókkal (a továbbiakban: „Hirdetésszolgáltatók”) is kapcsolatban áll. Egyes hirdetések a Vállalat weboldalán vagy nem kapcsolódó weboldalakon gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési körének megfelelően kerülnek kialakításra. Az ilyen jellegű, az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetésekről lemondhat a süti beállításokban a megfelelő sütihez tartzó hozzájárulásának visszavonásával (jelölő négyzetből a jelölő kitörlésével).

13. ADATKEZELŐ (VÁLLALAT) ELÉRHETŐSÉGE

Adatvédelmi eljárásainkkal, nyilatkozatainkkal kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen dokumentum 6. pontjában részletezett elérhetőségek valamelyikén.

A Vállalat tudomásul veszi, hogy bármilyen, a Vállalat által végzett személyes adatok kezelésével kapcsolatban beérkező panaszt kötelező kivizsgálnia (beleértve az olyan panaszt is, miszerint a Vállalat megsértette a felhasználó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait).

II. SÜTIK

Utoljára frissítve: 2019/08/15.

14. MI AZ A SÜTI?

A ‘sütik’ kis adatfájlok, amelyeket egyedi azonosítás céljából használnak. Minden süti egyedi, webböngészőhöz szabott. A süti az Ön eszközén kerül tárolásra, és kizárólag az érintett szerver képes a sütik tartalmának eléréséhez vagy olvasásához. A weboldal böngészése során az elküldött sütik frissített adatokkal kerülhetnek visszaküldésre a weboldal szervereire részére. A sütiket az oldal is beállíthatja, amelyet látogat (“első fél sütik”) vagy az a szervezet, amely nem üzemeltetője az Ön által látogatott weboldalnak (‘harmadik fél süti’). Például, olyan weboldalak is beállíthatják őket, amelyek az Ön által megjelenített oldalon tartalmakat futtatnak, vagy amelyet harmadik fél analitikai társaság biztosít.

Két féle süti típus kerül alkalmazásra, az alább ismertetettek szerint.
(i) Munkamenet sütik (angolul: “session cookies”): A munkamenet sütik kizárólag átmenetileg kerülnek tárolásra keresés során, majd törlésre kerülnek az Ön eszközéről, amint bezárja a böngészőt.
(ii) (ii) Állandó sütik (angolul: “persistent cookies”): Ezen típusú süti meghatározott ideig kerül tárolásra a számítógépén (általában egy évig vagy hosszabb ideig), és nem törlődik, ha a böngészőt bezárja. Az állandó sütik megkülönböztetik Önt a böngészések során, így például tárolják az Ön preferenciáit, amelyek a következő látogatáskor is alkalmazásra kerülnek.

15. HOGYAN HASZNÁLJA A VÁLLALAT A SÜTIKET?

Weboldalunk, a wugbudapest.sport sütiket használ. A sütiket a Global Assosiation of International SportsFederations (GAISF) elnevezésű szervezet (székhelye: Avenue de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Svájc (“mi”, “minket”, “miénk”)) helyezi el.

Abból a célból használunk sütiket, hogy javítsuk az Ön felhasználói élményét azáltal, hogy lehetővé tesszük a weboldal számára, hogy azonosítsa Önt a látogatása alkalmával (‘munkamenet süti’ alkalmazásával) vagy több látogatás során (‘állandó sütik’ alkalmazásával). A sütik alkalmazásának céljáról alább olvashat bővebben. 

A sütik, amelyeket alkalmazunk az alábbi célokat szolgálják:
(a) szigorúan szükségesek ahhoz, hogy lehetővé tegye a weboldal látogatását vagy alapvető szolgáltatások nyújtását; vagy (b) például erősíti a weboldal alkalmazhatóságát, például a preferenciái tárolásával. Tárolja az Ön választásait (például felhasználónév vagy nyelv), és lehetővé teszi számunkra, hogy még inkább személyre szabott élményt nyújthassunk; vagy (c) segíti a weboldal teljesítményének erősítését, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk az Ön számára. 
Az ezen sütik által nyújtott információk segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldalunk látogatói hogyan is használják a weboldalt, így még jobb tartalmakat tudunk nyújtani az Ön számára. Az érintett sütik harmadik fél sütik is lehetnek.
Ha nem használnánk sütiket, a weboldalunk úgy tekintené, hogy Ön új látogató, amikor új oldalt keres fel a weboldalunkon – például, amikor egy másik oldalra kattint, akkor nem tudja megjegyezni az ön által kiválasztott preferált nyelvet és azt minden egyes oldal esetében önnek kell oldalanként megadnia.
Abból a célból is használunk sütiket, hogy lehetővé tegyük a sütik számára, hogy célzottan küldjenek reklám- és marketing üzeneteket, például a helymeghatározása, és/vagy a böngészési szokásai alapján. 

A célból is használnunk kell sütiket, hogy fenntartsuk weboldalunk hatékonyságát, és felhasználóbarát weboldalt kínálhassunk Önnek. Így tehát ezen sütiket külön-külön nem lehet leállítani. 

Nem adjuk el az információt, amelyeket az első fél sütik által gyűjtünk, és ezen adatokat nem is tesszük hozzáférhetővé harmadik személyek számára, kivéve az Ön hozzájárulása alapján, vagy ha ez az irányadó jogszabályi rendelkezés szerint kötelező (például: kormányzati szervek, nyomozó hatóságok vagy meghatározott esetekben adatfeldolgozók részére).

16. MIT TEGYEN HA EL AKARJA KERÜLNI A SÜTIK TELEPÍTÉSÉT

Amennyiben szeretné, blokkolhat egyes sütiket vagy az összes sütit, vagy törölheti a már telepített sütiket. Bővebb információkat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelje a sütiket, és/vagy hogyan tiltsa le azokat a különböző böngészőkön, az alábbi weboldalon: www.aboutcookies.org

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy amennyiben a weboldalunkról küldött, feltétlenül szükséges, funkcionális, és/vagy weboldal teljesítménnyel kapcsolatos sütiket blokkol vagy töröl, nem feltétlenül fogja tudni használni a weboldalt. A weboldalunkon alkalmazott sütik listáját a jelen tájékoztató végén találja, továbbá azzal kapcsolatos információt is, hogy hogyan módosítsa a süti beállításokat, és/vagy tiltsa le a weboldalunkon alkalmazott sütiket.

Önnek joga van információt kérni a sütikkel kapcsolatban is az általunk folytatott adatkezelésről, továbbá a fent említett adatvédelmi jogait gyakorolni az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levélben: info@wugbudapest.sport

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebben a Tájékoztató fenti részében talál információt.

17. HARMADIK FÉL OLDALAK

Amennyiben partnereink weboldalait keresi fel, vagy a weboldalunkon elhelyezett ilyen linkekre kattint, az érintett weboldal automatikusan sütit telepíthet az Ön eszközére, és ezen weboldal hozzájárulást kérhet további/más sütikhez. Mi nem rendelkezünk befolyással ezen weboldalakra vagy ezen további/más sütikre. Így kérjük, keresse fel az érintett harmadik fél weboldalt bővebb információval ezen sütikről.

18. A JELEN SÜTI TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS VÁLTOZTATÁSOK

Süti tájékoztatónkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és fenntartjuk a jogot, hogy annak rendelkezéseit módosítsuk vagy visszavonjuk, bármikor, a saját hatáskörünkben. Különösen sor kerülhet a süti tájékoztatónk módosítására, amennyiben azt jogszabályváltozás, az irányadó joggyakorlat megváltozása, illetékes hatóság kérelme, látogatóink igényei vagy fennálló, vagy újonnan felfedezett kockázatok megkövetelik.

A jelen süti tájékoztató utolsó felülvizsgálatának időpontja fent látható.

Amennyiben a jelen süti tájékoztató kapcsán kérdése vagy észrevétele merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: info@wugbudapest.sport

19. A WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK LISTÁJA

1.
Név
gat_UA-xxxxxxxx-x és _dc_gtm_UA-xxxxxxxx-x
Típus
Teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
A lekérési ráta (angolul: „requestrate”) befolyásolására szolgál. Amennyiben a Google Analytics-ot a Google Tag Manager-en keresztül veszik igénybe, úgy ezen süti neve: _dc_gtm_<property-id>.
Élettartam
1 perc
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies


2.
Név
_ga
Típus
Teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
Felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
Élettartam
2 év
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

3.
Név
_gid
Típus
Teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
Felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
Élettartam
24 óra
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

4.
Név
cookie
Típus
Teljesítmény
Miért szükséges a weboldal számára, milyen funkciót kínál a felhasználónak? Milyen adatokhoz fér hozzá?
Ezen süti azt a célt szolgálja, hogy ellenőrizze, hogy a felhasználó elfogadta-e a süti tájékoztatót, valamint a weboldal süti kezelési beállításait.
Élettartam
14 nap
Hogyan lehet kikapcsolni?
http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies