Promóciós szabályzat

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
a. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő nyereményjáték (továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezője a KKBK Nonprofit Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 12-26..; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048661; „Szervező”).
b. A Játék lebonyolításában a Szervező megbízottjaként közreműködik továbbá a Human Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-208525; „Lebonyolító” vagy „Közreműködő”).

2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag olyan cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a 14. életévét betöltötte (a 14-18 év közöttiek csak a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása esetén vehetnek részt a játékban) és a Játék időtartama alatt egyszeri alkalommal előregisztrál a www.wugbudapest.sport oldalon. A 3.1 pontban foglaltakkal összhangban, a Játékos csak egyetlen regisztrációval vehet részt a Nyereményjátékban.
2.2. A Nyereményjátékban csak a Játék indulását (azaz 2019. augusztus 14. napján 00:01 órát) követően és a Nyereményjáték végét (azaz 2019. szeptember 12. napján 08:00 órát) megelőzően lehet előregisztrálni. A Játékban való részvétel önkéntes, és a részvétel a jelen hivatalos Szabályzat automatikus elfogadását jelenti (kivéve, az adatkezelési tájékoztató rész, amelyhez külön hozzájárulás szükséges) amellyel a Játékos vállalja, hogy az abban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja. Játékos a regisztrációval akként nyilatkozik, hogy rendelkezik valamennyi szükséges hozzájárulással, amely a jelen Szabályzatban foglaltak szerint szükséges ahhoz, hogy a Játékban a Játékos jogszerűen részt vegyen.
2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító és az esemény kommunikációjával és lebonyolításával kapcsolatban megbízott vagy résztvevő bármely cégek alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontjában kerül meghatározásra). A Játékban a cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

3. Hogyan lehet pályázni?
3.1. Regisztráció

A Játékban való részvétel feltétele a Játékos előregisztrációja az esemény weboldalán, www.wugbudapest.sport . Az előregisztrációhoz a játékosnak csak az e-mail címét és nevét kell megadnia.
A Játékos az regisztrációt követően alkalmassá válik a merchandising nyeremények és a főnyeremény megnyerésére. A nyeremények részletes leírását az 5. pont (Nyeremények) tartalmazza.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egyszer előregisztrálhat a Játékba.
A Szervező jogosult az regisztráció valóságát, érvényességét, meglétét nyertességtől függetlenül is ellenőrizni.

4. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2019. augusztus 14. napján 00:01 órától, 2019. szeptember 12. napján 08:00 óráig tart.
Az időpont tekintetében a Szervező által biztosított Weboldal szerverideje a mérvadó.

5. Nyeremények
A Játék időtartama alatt az alábbi nyeremények kerülnek kisorlosásra:
50 darab WUG ajándékcsomag (amelynek tartalma csomagonként: 1 db WUG tornazsák, 1 db WUG frizbi, 1 db WUG lemosható tetoválás, 1 db WUG matrica); valamint
1 darab fődíj (150.000 Ft értékű, BMX bicikli vásárlására jogosító utalvány).
A nyeremények változtatásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja.
A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és azonos értékű, de más nyereményre nem válthatók. A nyeremények nem kérhetők semmilyen eltéréssel vagy módosítással (azaz más színben, méretben, designnal, felirattal és más anyagban sem, illetőleg más sapka sem kérhető, valamint csak BMX bicikli vásárlására használható fel.
Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 1 db WUG merchandising ajándékcsomagot, vagy a főnyereményt nyerheti meg.
5.1 Ajándékcsomag nyeremények:
Az 50 darab WUG merchandising ajándékcsomag, valamint a fődíj kisorsolásra közjegyző jelenlétében az alábbi időpontban kerül sor:
2019. szeptember 12. napján 12:00 órakor.
A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító levelezési címe (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet).
A sorsolás nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi e-mail címen keresztül lehet megtenni: info@wugbudapest.sport
Tartaléknyertesek sorsolására az ajándékcsomagok esetén nem kerül sor.
5.2 Fődíj:
A Játék végén minden olyan Játékos részt vesz a fődíj, azaz az 1 darab 150.000 Ft értékű, BMX bicikli vásárlására jogosító utalvány kisorsolásában, aki a Játék időtartama alatt egyszer előregisztrált és nem nyert merchandising ajándékcsomagot.
A sorsolásra közjegyző jelenlétében az alábbi időpontban kerül sor:
2019. szeptember 12. napján 12:00 órakor.
A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító levelezési címe (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet).
A sorsolás nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi e-mail címen keresztül lehet megtenni: info@wugbudapest.sport
A nyeremények készpénzre át nem válthatók és másra át nem ruházhatók.
A Fődíj sorsolása alkalmával a Szervező egy (1) nyertest, és két (2) tartaléknyertest sorsol.

6. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele
6.1 A Nyertesek értesítése
A Nyeremények nyertesének értesítésére a sorsolást követően, 2019. szeptember 12-én kerül sor, e-mail útján, a fenti 5.2 pontban meghatározott e-mail címről. A tartaléknyertes értesítésére a nyereményre való jogosulttá válásának időpontját követő négy (4) órán belül kerül sor.
A Fődíj nyertesének 24 óra áll rendelkezésre, hogy a fenti 5.2 pontban meghatározott e-mail címről (info@wugbudapest.sport) történő kiértesítés után e-mailben visszajelezzen a Szervezőnek. Amennyiben 24 órán belül nem jelentkezik, a Fődíj a tartaléknyertesre száll. A tartaléknyertes esetében a nyereményre való jogosultság, a kiértesítésre való visszajelzés és a nyeremény átvételére is a nyertesre vonatkozó szabályok és feltételek érvényesek.
Ha a nyertesek nem értesülnek a nyertesség tényéről (nem kapnak értesítést róla), azért a Szervezőt és/vagy a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
6.2 Jogosultság igazolása
A Játékos köteles a nyertesként való kisorsolás esetén a Lebonyolítónak a Nyeremény átvételkor bemutatni a nyeremény kiértesítéséről szóló eredeti e-mailt elektronikusan és igazolnia, hogy az e-mail cím a sajátja. A nyertes Játékos csak az értesítő e-mail megléte és a cím sajátjaként való igazolásának esetében jogosult a nyereményének átvételére. A Szervező kinyomtatott vagy tovább küldött e-mailt nem fogad el.
Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a főnyereményt átadni.
Amennyiben az ajéndékcsomagra jogosult személy nem jelenik meg a nyeremény átvételénél, illetve nem igazolja magát, akkor a Lebonyolító az ajándékcsomag újabb átvételére lehetőséget nem biztosít.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy csalás gyanúja esetén a Játékost és az előregisztrációját indoklás és előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból.
A Játékos elfogadja, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a közjegyző jelenlétében történő sorsolás útján kerül sor, és a sorsolás eredménye ellen kizárólag abban az eseben van lehetőség jogorvoslatra, ha kétséget kizáró módon bizonyított, hogy a sorsolás nem a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt.
6.3 Tartaléknyertesek
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a főnyereményre, amennyiben a nyertes:
- nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, vagy írásban lemond a nyereményről, illetve a fenti 5.2 pontban foglalt e-mail címről történő értesítés kiküldését követő 24 órán belül nem nyilatkozik, vagy
- a sorsolástól számított 24 órán belül a Játékban megadott e-mail címen nem elérhető, valamint
- ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.
A Lebonyolító a főnyeremény tartaléknyertesét a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti legkésőbb a nyertesek értesítését követő négy (4) órán belül. Ha a tartaléknyertes nem értesül a nyertesség tényéről (nem kapnak automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt és/vagy a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7. Nyeremények átadása
A nyeremények átadására a rendezvényen, annak helyszínén és területén belül kerül sor (azaz a 1095 Budapest, Régi Nagyvásártelep, Csepeli bejáró címen), a helyszínen megtalálható Információs Pontban, annak nyitvatartási idején:
2019. szeptember 13. 10:00 órától 20:00 óráig,
2019. szeptember 14. 10:00 órától 20:00 óráig, és
2019. szeptember 15. 10:00 órától 20:00 óráig.
A nyeremény átvételére más időpontban vagy helyszínen nincs lehetőség, a Szervező azt csak a fent megjelölt időszakon belül és helyszínen biztosítja. A Szervező és a Lebonyolító a nyereményeket nem postázza.
A nyeremény átvételéhez a nyerteseknek a helyszínen fel kell mutatniuk a nyeremény kiértesítéséről szóló e-mailt a Lebonyolítónak.
A nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a sorsolást követő legrövidebb időn belül, illetve a fent megjelölt időszakokon belül sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

8. Nyeremények adózása
A nyereményekhez tartozó valamennyi adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

9. A Játék lebonyolítása, felelősség kizárása
A Nyereményjáték internetes szolgáltatását Szervező a Lebonyolítón (azaz a Human Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet)) keresztül biztosítja.
A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

10. Vegyes rendelkezések
10.1.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Szabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
10.2. Amennyiben a Játék a Szervező és a Lebonyolító minden ésszerű erőfeszítése ellenére sem bonyolítható le a tervek szerint, a Szervező jogosult arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Játék egy részét vagy egészét.
10.3. A Szervező és a Lebonyolító jogában áll felkérnie a résztvevőket életkoruk és személyazonosságuk igazolására.
10.4. A Játéknak a regisztrációval és sorsolásokkal kapcsolatos informatikai hátterét, valamint ezek lebonyolítását a Human Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint Közreműködő (adatfeldolgozó) végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok az info@wugbudapest.sport e-mail címre küldhetők.
A Szervező és a Lebonyolító minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Játék során technikai problémák ne forduljanak elő. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a szolgáltatásban technikai problémák, rendszer- és szoftverhibák, késedelmek vagy egyéb olyan jellegű problémák miatt bekövetkező fennakadásokért, amelyek akadályozhatják a résztvevőket abban, hogy részt vegyenek a Játékban vagy felkeressék a Játék Weboldalát. Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező és a Lebonyolító nem vonható felelősségre adatvesztésért abban az esetben, ha a résztvevő adatbevitel közben bezárja a böngészőablakot, vagy az oldalt futtató szerverekkel fennálló/hálózati kapcsolat (bármely okból kifolyólag) megszakad.
10.5. A Játékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a www.wugbudapest.sport internetes oldalon.
10.6. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
10.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a www.wugbudapest.sport Weboldalon is közzéteszi.
10.8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a www.wugbudadpest.sport Weboldal (online felület) teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Közreműködőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
10.9. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a www.wugbudapest.sport honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.
A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
10.10. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárják a felelősségüket a www.wugbudapest.sport honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget és minden kártérítési igényt kizár az esetleges téves nyertestértesítés vagy a nyertesértesítés során történő téves nyeremény megjelölés és az ebből fakadó valamennyi igény miatt.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
10.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
10.12. A Szervező és a Lebonyolító nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis maior vagy más, a Szervező és/vagy a Lebonyolító hatáskörén kívüli ok.
10.13. A Szervező és a Lebonyolító a Játék lezárulása után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Budapest, 2019.08.16.

Kiemelt partnereink

telekom
mol-limo

Hivatalos partnereink

vw

Barátaink

vans
dickies
velvart
lidl
store13
ps4
decathlon
lidl
lidl
lidl
bazis-store
skullcandy
x